otoKomunikaty.pl

Dziennik Ogólnopolski. Rej.prasowy nr 3357, Wydanie nr 442 z dnia 19.03.2018
Dodaj ogłoszenie

Regulamin

1. ZASADY OGÓLNE

Usługodawca – podmiot będący stroną Umowy, oferujący w ramach serwisu Usługę, tj. Biuro Ogłoszeń Prasowych SUNpress Paweł Łebkowski z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3 lok. 1B, posiadający nr NIP 897-111-54-25, REGON 930989933

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu poprzez przeglądanie jego zawartości.

Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówiła ogłoszenie w serwisie

Serwis: otokomunikaty.pl Serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym, www.otokomunikaty.pl dający możliwość umieszczania w Internecie Ogłoszenia

Ogłoszenie – komunikat dotyczący między innymi przetargów, zamówień publicznych, lub innych postępowań administracyjnych, które zostanie opublikowane w serwisie w wybranej Kategorii ze względu na jego treść.

Kategoria – dział Serwisu, w którym publikowane są Ogłoszenia o zbliżonej treści;

W serwisie istnieją następujące Kategorie: ruchomości, nieruchomości, zamówienia, komunikaty, przy czym utworzenie przez Usługodawcę nowych Kategorii lub modyfikacja dotychczasowych są możliwe w każdym czasie,bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.

Usługa – świadczona przez Usługodawcę usługa, polegająca na zamieszczaniu w serwisie Ogłoszeń.

Tytuł prasowy – jakakolwiek gazeta z którą współpracuje Biuro Ogłoszeń Prasowych SUNpress

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszelkimi poprawkami, zmianami, uaktualnieniami i załącznikami dokonanymi przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.otokomunikaty.pl  oraz w Biurze Ogłoszeń Prasowych SUNpress.


 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wykonywania Usługi, zasady odpowiedzialności Usługodawcy, Użytkowników oraz Zamawiających oraz zasady ochrony danych osobowych.

 2. Korzystanie z serwisu w jakikolwiek sposób lub zawarcie Umowy oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym www.otokomunikaty.pl oraz w Biurze Ogłoszeń Prasowych SUNpress.

 4. Zasady funkcjonowania Serwisu, jego nazwa, szata graficzna, zastosowane oprogramowanie, baza danych oraz inne elementy serwisu podlegają ochronie prawnej i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane przez kogokolwiek bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy.


 

III. Publikacja Ogłoszenia.

 1. Usługa polega na umieszczeniu na łamach serwisu przez Usługodawcę zamówionego przez Zamawiającego Ogłoszenia.

 2. Ogłoszenie zostaje zamieszczone przez Zamawiającego w serwisie, w sposób umożliwiający Użytkownikom poznanie jego treści, w ramach Kategorii i przypisanej do tej kategorii Sekcji Tematycznej.

 3. Ogłoszenie będzie publikowane w Serwisie w postaci tekstowej wraz z jednym zdjęciem w przypadku wybrania wersji ogłoszenia standard oraz z możliwością zamieszczenia do 6 zdjęć w przypadku wybrania wersji ogłoszenia PREMIUM.

 4. Serwis umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie Ogłoszeń, przy wykorzystaniu różnorodnych kryteriów takich jak np. Kategoria, sekcja tematyczna, data publikacji, data przetargu, którego Ogłoszenie dotyczy.

 5. Ogłoszenie będzie umieszczone w serwisie na okres 30 lub 60 dni w zależności od opcji wybranej przez Zamawiajacego.

Zamawiający może w dowolnym czasie wycofać ogłoszenie z serwisu po przesłaniu na adres e-mail: biuro@otokomunikaty.pl informacji o wycofywanej ofercie, tj. Nazwa zamawiającego, data rozpoczęcia publikacji oraz kategoria i sekcja tematyczna.

Ogłoszenie zostanie wycofane w przeciągu 1 dnia od przyjęcia rezygnacji z publikacji ogłoszenia w przypadku dni roboczych. W przypadku przesłania rezygnacji w dniu wolnym od pracy, w 1 kolejnym dniu pracującym.


 

IV. Umowa

1. Zamawiający, poprzez Zawarcie Umowy na publikację ogłoszeń w serwisie www.otokomunikaty.pl oświadcza, że:

2. zapoznał się z Regulaminem oraz Zasadami Ogólnymi i akceptuje jego postanowienia.

3. wszelkie podane przez niego dane oraz treść Ogłoszenia (nie wyłączając zdjęć, znaków towarowych, elementów graficznych oraz czyichkolwiek danych osobowych) są zgodne z prawdą i nie naruszają niczyich praw, w szczególności takich jak dobra osobiste, inne prawa niemajątkowe, prawa majątkowe, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej;

4. Ogłoszenie, którego zamieszczenie w serwisie zamówił Zamawiający jest zgodne z prawem (w tym w szczególności kodeksem cywilnym, ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą – Prawo własności przemysłowej, ustawą – Prawo zamówień publicznych) i nie stanowi nadużycia lub obejścia prawa, a Zamawiający jest w pełni uprawniony do zamieszczenia Ogłoszeń tej treści;

5. został poinformowany, że działalność Serwisu może wymagać zainstalowania w urządzeniu zapewniającym mu dostęp do Internetu oprogramowania takiego jak np. pliki cookie i wyraża zgodę na ich instalację;

6. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami);

7. wyraża zgodę na powierzenie przez Usługodawcę przetwarzania swoich danych osobowych osobom trzecim, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowej realizacji Umowy;

8. zapoznał się z prawami przysługującymi mu na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami);

9. jeżeli okazałoby się, że którekolwiek z oświadczeń złożonych w trakcie zawarcia Umowy jest niezgodne z prawdą dołoży wszelkich starań (nie wyłączając udziału w procesie), by Usługodawca nie poniósł z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli jednak Usługodawca poniósłby jakąkolwiek odpowiedzialność z powodu złożenia przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Usługodawcy wszelkich wydatków jakie ten poniósł w związku ze złożeniem przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń (w szczególności: kosztów odszkodowań i zadośćuczynień, kosztów pomocy prawnej itp.).

10. Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia z Serwisu Ogłoszenia Użytkownika, jeśli okaże się, że którekolwiek z oświadczeń złożonych w pkt 4 nie jest zgodne z prawdą.


 

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zamawiający mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, Adres email),

  2. adres Serwisu Usługodawcy, którego reklamacja dotyczy,

  3. przedmiot reklamacji,

  4. okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@otokomunikaty.pl w temacie wpisując REKLAMACJA

 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Zamawiającego . O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.


 

VII. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2013 roku.

 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisach Usługodawcy.

 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę publikując stosowną informację w Serwisie Usługodawcy.

 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.

 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 


wykonanie: Programista PHP, Symfony, Zend